Odvrácená tvář XTC

Většina lidí, kteří během jasné noci pozorují měsíc, neví, jak vypadá jeho odvrácená strana. Podobně zůstávají skryta konzumentům XTC životu nebezpečná rizika různých pilulek lásky.

Jedním z největších rizik užívání XTC je nevědomé požití látek, které jsou za MDMA (jak zní chemické označení látky odpovědné za popularitu XTC) pouze vydávány. Počátkem nového tisíciletí se jako velmi efektivní metoda snižování tohoto rizika ukazuje veřejné poskytování informací o složení obsahu jednotlivých druhů pilulek. Ukazuje se, že mají-li uživatelé XTC informaci z věrohodného zdroje o obsahu zvláště nebezpečné syntetické drogy v té které tabletce, pak ji nekonzumují a varují před ní i ostatní členy komunity. V případě, že danou XTC již užili před zveřejněním informace, sami aktivně vyhledají lékařskou pomoc ještě před rozvojem život ohrožujících stavů.

"Kontroluj své drogy, ovládni svůj život" je heslo uvedené na titulní stránce většiny materiálů rakouského projektu ChEck iT!, který se zabývá testováním kvality syntetických drog a zveřejňováním výsledků přímo na party. Financuje jej vídeňská radnice, která může mít také radost z toho, že jako první na světě ChEck iT! vyřešil zásadní otázku v zavedení veřejné kontroly obsahu syntetických drog: jak poskytovat konzumentům XTC přesné informace o obsahu jednotlivých pilulek přímo na party, aby nemohly být marketingově zneužity dealery.

Konzumentovi je po odebrání vzorku drogy sděleno číslo, pod kterým se do 15 až 20 minut objeví první informace o průběhu testu na veřejně přístupné tabuli. Fotky pilulek se vystavují jen při varování před zvláště nebezpečnými látkami. Dealeři pilulek MDMA proto nemohou tabule zneužít coby výkladní skříně a u prodejců falešných XTC, které obsahují jiné látky než MDMA, po zveřejnění skutečného obsahu pilulek s fotkou už nakupují jen sebevrazi.

Kvantitativní rozbory XTC (výsledkem je přesné hmotnostní zastoupení všech látek ve vzorku) prováděné přímo na party mají několik důležitých výhod v porovnání s kvalitativními rozbory (výsledkem je barevná reakce se vzorkem), které rovněž patří mezi postupy snižování rizik spojených s konzumací drog a jsou součástí protidrogové politiky i v ČR. Kvantitativní test poskytuje úplnou informaci o složení tablety, zatímco kvalitativní test pouze informaci, které látky je ve vzorku nejvíc. Mobilní toxikologická laboratoř, kterou si ChEck iT! pronajímá od Vídeňské kliniky toxikologie na šest největších party v roce pořádaných na území města, umí dále do 15 minut od začátku testu zachytit všechny běžné amfetaminy spolu s MDMA. Do 40 mitut pak provede test na přítomnost dalších 300 látek, které by se mohly v XTC vyskytovat včetně všech zvláště nebezpečných syntetických drog. Díky spolupráci ChEck iT! s promotéry a záchrannou službou se již opakovaně podařilo zachytit například PMA na party s desetitisícovou návštěvou a včasným varováním všech zůčastněných (a to i formou zastavení party a oznámením varování přes mikrofon a videoprojekce) zabránit vážným poškozením zdraví či smrti konzumentů XTC.

Každá velká party pořádaná kdekoliv na světě přitahuje ve zvýšené míře prodejce falešných XTC. Na rozdíl od klubů tam mohou dealeři dosáhnout velkého zisku za jediný večer, aniž by riskovali, že si je nespokojený konzument sám nebo v těch těžších případech jeho přátelé či pozůstalí druhý den najdou. Testování XTC, lékařská služba první pomoci, pitná voda zdarma a prostorný chill-out by se proto měli stát samozřejmou součástí každé větší party. Podle současných informací o složení XTC zachycených na území Evropy a severní Ameriky by se nejen konzumenti XTC, ale i promotéři měli mít na pozoru před následujícími zvláště nebezpečnými syntetickými drogami.

Zvláště nebezpečné syntetické drogy vyskytující se v tabletách XTC

PMA a PMMA

Za těmito zkratkami se skrývají názvy ParaMetoxyAmfetamin a ParaMetoxyMetAmfetamin, látky patřící do skupiny entaktogenů, tedy látek navozujících stav s příjemnou náladou, pocity empatie a sounáležitostí s okolím. Jedná se o látky, které patří k těm nejnebezpečnějším. Již v letech 1972 a 1973 bylo popsáno několik úmrtí v Chicagu, o kterých se předpokládá, že byly způsobeny PMA. PMA byl obsažen v tabletách "Chicken Yellow" a "Chicken Powder", které se v USA a v Kanadě v 70-tých letech prodávaly jako MDA. V 80-tých letech PMA vymizel z ulic a na scénu se opět navrací počátkem 90-tých let, kdy byl pravděpodobně příčinnou několika případů úmrtí po XTC. V posledních pěti letech se PMA objevuje relativně často i v Evropě. Případy úmrtí byly popsány v Holandsku, Španělsku, Anglii, Norsku, Dánsku, Švédsku, Rakousku a v poslední době i v Německu a Polsku. Jeden případ byl zaznamenán i v ČR. Naštěstí se jednalo o individuálně dovezenou tabletu.

Dávkování PMA (i PMMA) v tabletách se pohybuje v rozmezí 40 - 100mg. Účinek velmi závisí na dávce a kombinaci PMA (PMMA) s jinou látkou. Velmi nebezpečné směsi vznikají nejčastěji s MDMA nebo amfetaminem. Záludnost PMA spočívá v jeho pozvolném a relativně dlouhém (45-120min) nástupu oproti klasické Extázi s MDMA. Řada konzumentů Extáze si tuto skutečnost vysvětluje mylně tak, že tableta je slabá. Vezmou si proto ještě jednu stejnou nebo nějakou jinou. Bohužel právě to může být jejich poslední tableta v životě, neboť tak může lehce dojít k předávkování.

Intoxikace se velmi často začne projevovat nevolností silnější než po MDMA, například zvracením, zvýšenou tepovou frekvencí a tlakem krve, dále může následovat zvýšení tělesné teploty až vysoká horečka a svalové křeče. Podobně jako u MDMA jsou účinky u PMA a PMMA (stejně tak i u 4-MTA) způsobeny masivním vyplavením serotoninu. Na rozdíl od MDMA mají tyto sloučeniny ještě jeden mechanismus účinku, a to útlum funkce enzymu, který odbourává serotonin a noradrenalin. Kombinace obou účinků je životu nebezpečná a může vést až k rozvoji tzv. serotoninového syndromu - stavu, který je charakterizován vysokou teplotou, pocením, průjmem, únavou a poruchami vědomí až smrtí. Velká část úmrtí po PMA byla způsobena přehřátím organismu a rozvojem právě serotoninového syndromu. Teplota u postižených jedinců se pohybovala v rozmezí 41 - 46,1°C, přičemž nikdo s teplotou nad 42°C nepřežil. Díky vysoké teplotě se intoxikovaní silně potí a ztrácejí tak velké množství tekutin a minerálů. Dochází k rozvratu vnitřního prostředí organismu, na který navazuje kaskáda dějů vedoucích k těžkému poškození organismu s následnou smrtí.

PMA a PMMA by se neměly nikdy kombinovat z žádnými jinými drogami (obzvláště typu MDMA) a rozhodně také ne s antidepresivími léky, protože to opět může vést k serotoninovému syndromu. Mezi antidepresiva totiž patří i tzv. léky typu SSRI, které zabraňují zpětnému vychytávání serotoninu ze synaptické štěrbiny mezi neurony (např. Prozac) a typu IMAO, jež snižují odbourávání serotoninu a noradrenalinu (např. Parnate). Jsou známy případy úmrtí, kdy osoba, která užívala SSRI (Fluoxetin), nešťastnou náhodou užila PMA. Na rozdíl od kombinace SSRI s MDMA, která částečně zabraňuje neurotoxickému působení, je užití kombinace PMA a SSRI potenciálně smrtelné. V kvalitativních testech pomocí Marquisova činidla tyto látky zbarvení nedávají, někdy může dojít k zezelenání (PMA). Další informace najdete na www.lf3.cuni.cz/drogy.

4-MTA

Celý název látky zní 4-MetylThioAmfetamin. 4-MTA je podobně nebezpečnou drogou jako PMA, patřící taktéž do skupiny entaktogenů. Naštěstí se na ilegálním trhu vyskytuje méně často než PMA. V Evropě byla zachycena v Anglii, Holandsku, Belgii a Německu (v roce 1998 byl zadržen Čech na hranicích s Německem, místem určení měla být Anglie). Ve známých případech se jednalo o tablety nazývané „flatliners" nebo "S-5s´", "MK" či "5 point star“. Tablety byly vyrobeny poměrně veliké (vážily přes 300 mg) s půlící riskou, bez obrázku a obsahovaly nejčastěji mezi 100 – 130 mg 4-MTA (20-200mg).

V Evropě po užití této látky zemřelo již pět lidí (čtyři v Anglii a jeden v Holandsku) a osm lidí muselo být hospitalizováno. V jednom případě úmrtí byla prokázána pouze 4-MTA, v ostatních se jednalo o kombinace s jinými drogami. Opět jako v případě PMA má tato látka opožděný nástup účinku a intoxikace je často provázena nepříjemnými prožitky, jako jsou bolesti hlavy, zvracení, třes, tlak v očích, vysoká teplota a pocení, zmatenost a poruchy paměti.

Někteří jedinci popisují, že 4-MTA má mnohem intenzivnější a delší účinek než extáze, nicméně většina konzumentů má prožitky především negativní. Tato látka je opět silným typem IMAO a zároveň vyplavuje serotonin z nervových zakončení, což s sebou nese velké riziko rozvoje serotoninového syndromu, a to jak po užití látky samotné, tak obzvláště v kombinaci s jinými drogami ovlivňujícími výdej a odbourávání serotoninu (MDMA, MDA, MDEA, MBDB, IMAO, SSRI)

MBDB

Další látka ze skupiny entaktogenů, jejíž název je N-Metyl-1-(1,3-BenzoDioxol-5-yl)-2-Butanamine. V Evropských státech se tyto tablety průměrně vyskytují v 1% případů (0-4%). Látka se v tabletách nachází buď sama nebo v kombinaci s řadou dalších látek (MDMA, MDA, MDEA, 2-CB, LSD, ketamin, kofein). Tablety jsou nejčastěji prodávány jako XTC. Kombinace MDMA, MDEA a MBDB se někdy nazývá „Adam & Eve in the garden of Eden“. Tato látka má menší účinek než extáze s MDMA a pomalejší a mírnější nástup účinku. Účinná dávka se dle Shulgina pohybuje okolo 200mg, tedy zhruba dvojnásobek běžné dávky MDMA. Mechanismem účinku je zde opět vyplavení serotoninu a zároveň zabránění jeho zpětnému vychytávání do zakončení nervových buněk.

Rizika spojená s užitím této látky jsou obecně stejná s riziky MDMA. Vzhledem k nedostatku odborných informací k této látce nejsou známy její účinky v kombinaci s ostatními drogami. Existuje ale významné riziko nepředvídatelných a závažných reakcí. Doposud byly v Evropě popsány dva případy úmrtí. V jednom případě šlo o kombinaci amfetaminu a MBDB s rozvojem zhoubných poruch srdečního rytmu a následnou zástavou srdce, v druhém případě šlo o sebevraždu skokem z okna. Jedinou látkou nalezenou v krvi bylo MBMB, přičemž test na LSD nebyl prováděn. V Marquisově testu nedává MBMB žádnou reakci.

2-CB

Nexus, Eros a Afterburner jsou slangovými názvy pro 4-Bromo-2,5 Dimethoxyfenethylamin. V Evropě se relativně často vyskytl v tabletách společně s MBDB a MDMA, nebo jako čistá bílá krystalická látka. Běžná dávka se pohybuje v rozmezí 16-24mg. Účinky v tomto rozmezí jsou velmi podobné MDMA s výrazným posunem k psychedelii. Díky jejímu výraznému entaktogennímu účinku byl zkoušen i v psychoterapii. V literatuře je popsáno i několik náhodných užití dávek až do 100mg díky nepozorností psychoterapeutů při odvažování dávky. „Zpočátku se objevily pocity úzkosti, ztráty ovládacích schopností těla, neschopnost porozumění čemukoliv živému, halucinace a pocit přicházející smrti a posléze po odeznění tohoto stavu se dostavil velmi příjemný prožitek.“ (PIHKAL).

Mechanismus účinku – vyplavení serotoninu z nervových zakončení - je obdobný jako u MDMA. Kombinace 2-CB s MDMA (2-CB bývá užito až po odeznění nejsilnějšího účinku MDMA) je označována jako „party pack“. O případech umrtí spojených s touto látkou jsme neobjevily žádné informace, nicméně je zde opět riziko předávkování a nepředvídatelných reakcí po kombinaci s jinými drogami. IMAO jsou kontraindikovány i v tomto případě. V Marquisově testu dává 2C-B zelenou reakci.

2C-T-7

Další ze syntetických amfetaminů, jehož celý chemický název je 2,5-dimetoxy-4-(n)-propylthiofenyletylamin. Látka se na evropském trhu nevyskytuje příliš často. Když ano tak ve formě tablet či krystalického prášku. Její pouliční jména jsou 2C-T-7, T7, Beautiful, Blue Mystic, lucky 7, 7-up, 7th heaven, Beautiful či Tripstacy .

Obvyklé dávkování se pohybuje v rozmezí 10 – 50 mg. 2C-T-7 má opět opožděný nástup účinku (1 – 2,5 hod) oproti MDMA. Doba trvání účinků se pohybuje v rozmezí 10 – 12 hodin. Účinek je spíše psychedelický. Stav během intoxikace bývá popisován jako něco mezi LSD a 2C-B. Vyvolaný stav je charakterizován psychedelickými vidinami, zlepšením nálady, pocity empatie a sounáležitosti s okolím, nestálostí emocí, bohatou představivostí a někdy úzkostí.

Při užití vysokých dávek se může vyskytnout náhlé delirium a rozštěpení osobnosti. O této látce a jejím zneužívání je dodnes pouze velmi málo informací. Velmi nebezpečná je opět kombinace s drogami typu IMAO. Těžko předvídatelné jsou i kombinace s jinými drogami. Dodnes jsou popsány tři případy úmrtí přisuzované právě této látce. V Holandských smartshopech se v jednom období objevily tablety, které většina lidí považovala za tuto látku. Ve skutečnosti se jednalo o 2C-T-2, látku s podobným, ale kratším účinkem. Reakce s Marquisovým činidlem dává růžovou nebo oranžovočervenou barvu a proběhne až za poměrně dlouhou dobu.

DOM

Celý název této látky je 2,5-DimetOxy-4-Metylamfetamine. Bývá známa také pod názvem STP (serenity tranquility peace, super terrific psychedelic, stop the police). Jedná se o halucinogenní látku s velmi pomalým nástupem účinku (1 – 3 hod), s dobou trvání 14 – 20 hodin. Díky pomalému nástupu došlo koncem šedesátých let k řadě předávkování touto látkou v Chicagu (lidé si mysleli, že se jedná o LSD) a to i s následkem smrti. Na ilegálním trhu se vyskytla zejména ve formě tablet. Vlastní účinek je připodobňován mezkalinu. Vyvolává velmi výrazné vnímání barev a barevné halucinace. Mezi nebezpečné kombinace patří mix s IMAO. Vzhledem k nedostatku odborných informací o této látce je i velmi těžké předpovědět rizika užití DOM samotného či v kombinaci s jinými drogami.

DOB

2,5-dimetoxy-4-bromoamfetamine, známý též pod názvem bromo-STP je halucinogenní látka s obdobnými vlastnostmi jako DOM. Na ilegálním trhu se vyskytla jak ve formě tablet tak i tripů. Dávkování se pohybuje v rozmezí 1-3 mg a doba účinku je 18-30 hodin. Opět má velmi pomalý nástup účinku (3-4 hod). Co se týká rizik užití, jsou obdobné těm u DOM. V Marquisově testu dává díky velmi nízké koncentraci ve vzorku slabé zelenavé zabarvení až po 15 minutách.

Ketamin

Látka, která se dodnes používá v humánní i veterinární lékařské praxi jako anestetikum/analgetikum. Ketamin patří do stejné skupiny látek jako PCP (fencyklidin, Angel Dust). Na ilegálním trhu se vyskytuje ve formě tablet a kapslí prodávaných jako XTC (většinou bývá v kombinaci s jinými drogami) či krystalické látky nebo tekutiny. Účinek ketaminu je velmi závislý na dávce. Vysoké dávky mají anestetický účinek, nižší dávky vyvolávají stavy „mimotělních prožitků“ a halucinace. Klinicky se intoxikace ketaminem velmi podobá schizofrennímu onemocnění. Nejčastější dávkování se pohybuje v rozmezí 50 – 300 mg, což podstatně závisí na způsobu aplikace. U konzumentů syntetických drog, kteří zemřeli po ketaminu, byly většinou v krvi prokázány i jiné psychoaktivní látky. Relativně vzácné, avšak vážné nežádoucí účinky jako vysoký tlak krve a otok plic se vyskytly právě v kombinaci ketaminu s amfetaminem a jeho deriváty, kokainem či efedrinem. Ketamin mimo jiné stimuluje srdeční činost, a proto jsou potenciálně nebezpečné právě kombinace s jinými látkami majícími obdobné účinky (amfetaminy včetně MDMA, kokain, efedrin, kofein).

DXM

DeXtraMetorfan je složkou některých léků proti kašli. V nižších dávkách užívaných v léčbě (10-50mg) nemá žádný psychoaktivní účinek. Ve vyšších dávkách má účinky podobné ketaminu, i když vyjádřené v mnohem menší míře. Smrtelná dávka se pohybuje mezi 50 – 500mg /kg. Nebezpečí DXM spočívá především v kombinaci s jinými drogami. V kombinaci s chlorfenaminem, který se vyskytuje i v některých lécích na nachlazení, dochází ke křečím, ztrátě vědomí, krvácení z kůže a sliznic a potenciálnímu ohrožení života. Kombinace s guaifenesinem, který bývá součástí léků na odkašlávání, léků snižujících úzkost či relaxujících svalstvo, vyvolává silné zvracení. Dalším rizikem bývá kombinace DXM s paracetamolem (např. Paralen, Panadol, Coldrex, Eferalgan, Korylan), který je ve vyšších dávkách velmi toxický pro játra. V Evropě se v tabletách XTC vyskytuje zřídka, nicméně v USA se s ním lze setkat poměrně často. Příčiny smrti po DXM nejsou zcela jasné vzhledem ke smrtelné dávce, která u zemřelých jedinců většinou nebyla dosažena. Většina zemřelých užila zároveň i jiné drogy. V Marquisově kvalitativním testu dává DXM opožděné šedivo-černé zabarvení.

Kontroluj své drogy

Každý kdo zvažuje experiment s XTC by měl mít na paměti, že ani samotná MDMA není bezpečnou drogou, ačkoliv ti, kteří ji už užili, v naprosté většině popisují výsledný stav poněkud jinak než obavy o přežití. To však na nezvratnosti vážného poškození zdraví či smrti vyvolané užitím MDMA nic nemění.

Každý kdo se rozhodne XTC užít by pak především měl vědět, že nezačne-li pilulka účinkovat tak, jak bylo očekáváno, neznamená to, že je „slabá“. Naopak může být velmi „silná“, ale velice pravděpodobně neobsahuje MDMA. Může obsahovat některou ze zvláště nebezpečných syntetických drog či pouze cukr a pojivo. Po požití XTC se to dá ale spolehlivě rozlišit až s odstupem jednoho dne. Každé zvyšování dávky v této situaci významně zvyšuje riziko, že dojde k předávkování. Navíc k dosažení maximálního prožitku empatie a euforie po užití MDMA většinou stačí dávka obsažená v polovině tablety. Další zvýšení dávky pak už jen prodlužuje pocit dostatku energie a hlavně prudce zvyšuje toxické poškození mozkových buněk, tudíž i následnou depresi 3-4 den po party. Užití tablety s jiným logem podstatně zvyšuje riziko, že kombinace syntetických drog obsažených v různých XTC způsobí život ohrožující komplikace či smrt.

Dále by si konzumenti XTC, kteří užívají krátko či dlouhodobě nějaké léky, měli zjistit zda neobsahují paracetamol, guaifenesin, chlorfenamin, dextrametorfan, efedrin nebo kofein (hlavně léky na nachlazení či proti bolesti) a nejedná-li se o léky ze skupin IMAO či SSRI (většinou antidepresiva a léky proti úzkosti). V případě, že některé z těchto léků užívají, je život zachraňujícím rozhodnutím experiment s XTC odložit na jindy.

Ovládni svůj život

Každý kdo přemýšlí o prvním či následném užití XTC by si měl být vědom skutečnosti, že obdobných stavů mysli jako na extázi je možno docilovat mnohem bezpečnějším způsobem. Hlasitý zvuk a prudké změny osvětlení patří mezi silné stresující podněty, které v těle vyplavují adrenalin a noradrenalin. Tyto hormony jsou zodpovědné za pocit přemíry energie a zároveň zvyšují vyplavování vnitřních opioidů enkefalinů a endorfinů, látek které mimo jiné umožňují prožívat euforii a empatii, jinými slovy štěstí a lásku. Kumulace stresových podnětů na organismus je ale také příčinou celé řady civilizačních chorob od vysokého tlaku krve až po deprese. Při intezivním tanci, kdy se jedinec nechá hudbou unést a snaží se pohyby těla zachytit každý beat, jsou stresové hormony adrenalin a noradrenalin rychle přeměňovány ve fyzickou i psychickou energii, tudíž neškodí. Dveře do lidské duše ale zůstávají díky vnitřním opioidům odemčené, dlouho po tom co zbroceni potem opouštíme parket směrem k nejbližší občerstvovací stanici. To jestli dveřmi skutečně projdeme už pak záleží pouze na naší schopnosti cítit lásku, vesmírnou energii, euforii, extázi, životní sílu, boha, sounáležitost se světem, empatii, tranz nebo jak jinak se dá ještě tento rozšířený stav vědomí nazvat. Takto dosažená extáze z tance samozřejmě postrádá všechna negativa spojená s užíváním XTC a místo amfetaminového dojezdu nabízí radost z dalšího rána, ať už je jakékoliv.

zpět

© 2010 DROGMEM o.s.
Developed by futique boutique OIIO